ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN, TRAININGEN, WORKSHOPS, INTERVISIE EN COACHING VISIBLE-ID

Versie 12-02-2019 

Algemeen

Op alle overeenkomsten betreffende cursussen, trainingen, workshops, intervisie- en coachingsbijeenkomsten (vanaf nu: dienst of diensten) tussen Visible-ID te Nijmegen (vanaf nu: opdrachtnemer), opdrachtgever (diegene die betaalt) en deelnemer (diegene die deelneemt aan de dienst(en)) zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Inschrijving

Inschrijving voor diensten van opdrachtnemer vindt uitsluitend plaats door een bevestiging van opdrachtnemer.

Kosten, facturering en betaling

Alle geoffreerde kosten exclusief BTW zijn geldig. Geoffreerde kosten inclusief BTW zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen van het BTW-tarief. Het BTW-tarief ten tijde van facturering is leidend. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienst een factuur toegezonden op papier of per PDF via e-mail. De kosten van deze dienst dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienst te zijn voldaan. Eventuele incasso- en rentekosten wegens niet tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door het niet verschijnen van een deelnemer of meerdere deelnemers op de overeengekomen tijden waarop de dienstverlening geschiedt, vervalt de financiële verplichting van opdrachtgever aan opdrachtnemer niet.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienstverlening kunnen inschrijvingen kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienstverlening wordt 50% berekend. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste dag van de overeengekomen dienstverlening wordt 100% berekend. Vervanging van een deelnemer op de ingeschreven data van de overeengekomen dienstverlening is altijd kosteloos. Is de overeengekomen dienstverlening eenmaal aangevangen, dan is tussentijdse annulering onmogelijk.

Algemeen voorbehoud

Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om programma’s van de diensten aan te passen. Mocht opdrachtnemer door verhindering van de eigenaar, een medewerker, een ingehuurde derde partij of door overmacht een overeengekomen dienstverlening moeten annuleren of afbreken, dan zal hij binnen redelijke termijn de overeengekomen dienstverlening verzorgen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade die de deelnemers of opdrachtgever aan de diensten van opdrachtnemer, om welke reden dan ook, zouden lijden.

Leermiddelen en verstrekte materialen

Opdrachtnemer houdt zich alle rechten, met name auteursrecht, voor met betrekking tot de door opdrachtnemer aan de deelnemer en/of opdrachtgever verstrekte leermiddelen en materialen. De deelnemer en opdrachtgever zijn niet gerechtigd om deze leermiddelen en materialen van opdrachtnemer in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen. 

Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Opdrachtnemer en de uitvoerenden van Visible-ID, evenals de opdrachtgever en de deelnemers achten zich gebonden aan de privacyverklaring, het klachtenreglement en de Internationale Ethische Code voor coaches, mentoren & supervisoren. Alledrie zijn gepubliceerd is op de website van Opdrachtnemer.

Acceptatie

Door het ondertekenen van de bevestiging en/of offerte en/of het voorstel van opdrachtnemer accepteert de opdrachtgever en de deelnemer de hiergenoemde Algemene Voorwaarden.