Privacyverklaring Visible-ID

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 februari 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Wouter Christiaens, Visible-ID, KvK-nummer 09141914

Kronenburgerplaats 6, 6511 AW Nijmegen, 024-8448899, info@visible-id.com

Het gebruik van persoonsgegevens door VISIBLE-ID

VISIBLE-ID verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

VISIBLE-ID verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Foto
 • Video-opnames
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gezondheidgegevens
 • Maatschappelijke of publieke opinies
 • Ziekmeldingen
 • Seksuele- en genderidentiteit
 • Ras of etnische afkomst
 • Religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

VISIBLE-ID verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Rapportage zover overeengekomen
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Het verzorgen van opleidingen
 • Het maken en uitgeven van videoproducties
 • Het maken van fotoreportages, tentoonstellingen en publiekscampagnes
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing en promotie (alleen met uw toestemming)
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de belastingdienst.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening
 • De bescherming van de financiële belangen
 • De verbetering van de diensten
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen
 • Het voorbereid zijn op een eventuele klachtenprocedure

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan VISIBLE-ID persoonsgegevens uitwisselen. VISIBLE-ID kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer VISIBLE-ID aan een wettelijke verplichting moet voldoen, zoals jegens de belastingdienst. VISIBLE-ID zal uw gegevens niet verkopen aan commerciële partijen of verstrekken aan goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten vanwege het gebruik van Gmail, Google Agenda, Google Drive, Google Analytics en Dropbox. Ook kan in het contact met u WhatsApp, Linkedin en Facebook gebruikt worden. Voor al deze methoden zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Deze partijen zijn namelijk “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

VISIBLE-ID zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat VISIBLE-ID zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft VISIBLE-ID passende beveiligingsmaatregelen genomen: dubbele authenticatie (inloggen met degelijk wachtwoord én een steeds wisselende code) en encryptie.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Wij maken gebruik van toestemmingsvrije cookies: analytische cookies om (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden en functionele cookies om de websites beter te laten functioneren. We maken géén gebruik van Tracking Cookies en Cookies van derden.

Uw rechten

U heeft het recht om VISIBLE-ID een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u VISIBLE-ID verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Wouter Christiaens

Kronenburgerplaats 6

6511 AW Nijmegen

info@visible-id.com t.n.v. Wouter Christiaens

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VISIBLE-ID laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op12 februari 2019.

VISIBLE-ID kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.